Privacyverklaring

 • Fotograaf DefotoJonge is gevestigd aan:

  Contactgegevens:

  • http://www.defotojonge.nl
  • Kruisbessengaard 13
  • 3962JN
  • Wijk bij Duurstede
  • +31624687984

  DefotoJonge is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
  A de Jonge is de functionaris gegevensbescherming van DefotoJonge.
  Hij is te bereiken via info@defotojonge.nl

 • Persoonsgegevens die wij verwerken:

  DefotoJonge verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Geslacht
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  – Bankrekeningnummer
  – Trouwdatum of andere data.

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@defotojonge.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

  DefotoJonge verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van uw betaling
  – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – Om goederen en diensten bij u af te leveren

 • Geautomatiseerde besluitvorming:

  DefotoJonge neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DefotoJonge) tussen zit. DefotoJonge gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

  Online platform Digitale Factuur en eigen database met persoonsgegevens.

 • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

  DefotoJonge bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  – Persoonsgegevens max 10 jaar
  – Personalia max 10 jaar
  – Adres e.d. max 10 jaar
  – Foto’s > 5 jaar

 • Delen van persoonsgegevens met derden:

  DefotoJonge verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

  DefotoJonge gebruikt cookies of vergelijkbare technieken, u kunt zelf aangeven of u dit wenst.

 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DefotoJonge en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@defotojonge.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  DefotoJonge wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

  DefotoJonge neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@defotojonge.nl